Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

DEPARTAMENTI I KONSTRUKSIONEVE TE NDERTIMIT DHE INFRASTRUKTURAVE TE TRANSPORTIT

DIPLOMAT
-  Diplome e Nivelit te Pare (DNP) ne Inxhinieri Ndertimi
-  Diplome e Nivelit te Dyte (DND) ne Inxhinieri Ndertimi ne Profilet  1. Ndertim dhe Administrim, 2. Strukturist, 3. Infrastruktura Transporti dhe Gjeoteknike.


Përbërësit e njësisë
Grupi Mesimor – Kerkimor i Konstruksioneve b/arme dhe metalike
Grupi Mesimor – Kerkimor i Konstruksioneve Metalike
Grupi Mesimor – Kerkimor  i  Gjeoteknikes
Grupi Mesimor – Kerkimor i  Infrastrukturees se Transportit
Grupi Mesimor – Kerkimor  i Materialeve te Ndertimit

Stafi mësimdhënës:
Stafi mësimdhënës për Departamentin e Konstruksioneve te Ndertimit
dhe Infrastruktures se Transportit   26 vete
Stafi mbështetës:
Stafi mbështetës për Departamentin e Konstruksioneve te Ndertimit dhe Infrastruktures se Transportit   13 vete
Stafet administrativ:
Stafi administrativ për Departamentin e Konstruksioneve
dhe Infrastruktures se Transportit  3 laborant

 

 

 

Laboratori

Struktura

 

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj