Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

Diploma DND (CIKLI  I DYTE)
FIN leshon aktualisht   Diploma te Nivelit te Dyte :

  1. Dega Ndertim Profili Ekonomi Administrim
  2. Dega Ndertim Profili Strukturist
  3. Dega Ndertim Profili Transport
  4. Dega Ndertim Profili Gjeoteknik
  5. Dega Mjedis Profili Trajtim Uji
  6. Dega Mjedis Profili Energjitike
  7. Dega Gjeodezi
  8. Dega Hidroteknikë

Secila prej diplomave te mesiperme leshohet per nje periudhe kohe studimesh  2 vjet pas grumbullimit te 120 krediteve , nga te cilat 30 kredite I perkasin praktikes dhe proves finale.
Studentet i nenshtrohen nje prove finale e cila eshte parashikuar  me punim diploma ne perfundim te se ciles jepet Diploma DND dhe suplementi perkates.
Pe specifikat e dijeve qe merren ne Ciklin e pare te studimeve , pas marrjes se Diplomes DNP, te diplomuarit e deges Hidroteknike mund te aplikojne dhe te pranohen ne degen Ndertim ne Ciklin e dyte dhe anasjelltas  pas plotesimit te kushteve te vendosura nga Keshilli Shkencor ne lidhje me noten mesatare dhe kohezgjatjen e studimeve ne Ciklin e pare dhe pas plotesimit te 29 krediteve .
Kurse, programi i studimit Arkitekturë dhe Urbanistikë, është konceptuar të jetë si diplomë e integruar e nivelit të dytë, me dy diploma, Arkitekt dhe Urbanist. Ky titullim arrihet pas një periudhe minimale studimesh prej 5 vitesh me një total prej 300 kreditesh.

         
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj