Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

 


Struktura Organizative e

Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit - FIN, e njësive të tij përbërëse dhe menaxhimi i tyre :

Skema organizative e FIN është si më poshtë:


STRUKTURA ORGANIZATIVE E FIN, NJESIVE PERBERESE DHE MENAZHIMI I TIJ

 • Skema organizative e FIN është si më poshtë:
 • Keshilli i Profesoreve
 • Këshilli i Fakultetit
 • Dekanati
 • Departamenti
 • Politika dhe vendimmarrja, hartohet në bazë të problematikave. Problematikat në Departamente zgjidhen nga  ose nga Përgjegjësi i Departamentit. Vendimmarrja bëhet kolegjiale nga Këshilli i Departamentit ose shpesh edhe nga Përgjegjësat e Departamenteve në funksion të detyrimeve që përmban posti i tyre.
 • Problematikat që kanë të bëjnë me Fakultetin dhe me të gjithë Departamentet zgjidhen nga Këshilli i Fakultetit dhe nga Dekanati.
 • Organet e zgjedhura në të gjitha nivelet janë si më poshtë:
 • Përgjegjësi i Departamentit
 • Këshilli i Fakultetit
 • Dekani i Fakulteti
 • Kryetari i Keshillit te Profesoreve
         
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj