Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte


Sistemi i brendshëm i Sigurimit të Cilësisë

Në FIN, në kuadër të sigurimit të cilësisë në çdo aspekt të jetës akademike në fakultet është ngritur një grup i sigurimit të cilësisë. Ky grup i përbërë mga pedagogë të këtij fakulteti, ka nisur punën, së pari me pyetësorët dhe marrjen e mendimit nga ana e studentëve për problemet e hasura në jetën e tyre shkollore, në fakultet.
Grupi i cilësisë bashkëpunon edhe me përgjegjësit e departamenteve dhe me organet drejtuese të fakultetit për problemet e ndryshme të punës së tij. Gjithashtu, grupi i sigurimit të cilësisë, bashkëpunon edhe me pedagogë të FIN, për të marrë eksperiencën e tyre në drejtim të ruajtjes dhe të përmirësimti të cilësisë së mësimdhënies.
Grupi i sigurimit të cilësisë ka si detyrë të tij, nxjerrjen në pah të vetive të proçesit mësimor dhe kushteve mjedisore ku zhvillohet ai, në mënyrë që të ruajë standartet e mësimdhënies në FIN, por edhe ti përmirësojë atje ku ka probleme.

 

 

         
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj