Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte


Departamenti i Gjeodezise

Diplomat
- Diplome e nivelitte pare:   Bachelor Inxhinier Topograf
- Diplome e nivelit te  dyte:  Master Inxhinier Gjeodet
- Profili : Gjeodezi

Përbërësit e njësisë

  1. Grupi Mesimor – Kerkimor i Lendeve Baze Teorike (Hjeodezia matematike dhe fizike,  Gjeodezia satelitore, rrjete gjeodezike, Niveli i saktesise se Larte, Astronomia, Hartografia, GIS).
  2. Grupi Mesimor – Kerkimor i Lendve Inxhinierike brenda dhe jashte  deges : Gjeodezi  Inxhinierike brenda dhe jashte deges (Gjeodezi Inxhinierike, Infradstrukture Transporti, Rruge-Hekurudha, Topografia ne Mjedis dhe Arkitekture, TPM, Kompesimet.
  3. Grupi Mesimor – Kerkimori Lendeve Rilevuese (Gjeodezia e Pergjithshme, Topografia, Fotogrametria, Dixhitalizimi, Imazhet satelitore, Kadaster dhe vleresim pasurive te paluajtshme etj).

Stafi mësimdhënës:
Stafi mësimdhënës për Departamentin e Gjeodezisë 
10 vete

Stafi mbështetës:
Stafi mbështetës për Departamentin e Gjeodezisë
20 vete

Stafet administrativ:
Stafi administrativ për Departamentin e Gjeodezisë 
1 laborant
Aktualishte ne Departament zhvillohet mesim duke perdorur metoda klasike te mesimdhenies si dhe ato dixhitale.

 

 

 

Laboratori

Struktura

 

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj