Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

BACHELOR (CIKLI I PARE)
FIN leshon aktualisht  4 diploma Bachelor:

  • Bachelor ne Inxhinieri Ndertimi
  • Bachelor ne Inxhinieri Hidroteknike
  • Bachelor ne Inxhinieri Mjedisi
  • Bachelor  Inxhinier Gjeodet

Secila prej diplomave te mesiperme leshohet per nje periudhe kohe studimesh jo me pak se 3 vjet pas grumbullimit te 180 krediteve.
Studentet i nenshtrohen nje prove finale e cila per  deget Ndertim, Gjeodezi dhe Hidroteknike  shlyhet me provim, ndersa per degen Mjedis  shlyhet me punim diploma.

 • Cikli i pare i studimeve 3 vjecare ne Inxhinieri  Ndertimi arrin te pergatise nje inxhinier te nivelit te pare ( me kualifikim baze te mjaftueshem), I cili eshte I orientuar drejt zbatimit te te gjitha llojeve te punimeve te ndertesave, objekteve civile dhe qe mund te projektoje objekte ndertimore nen mbikqyrjen e projektuesve te licensuar ( me perjashtim te ndertesave te rendesise se vecante).

Gjate ciklit te pare formimi teorik inxhinierik eshte I plote ( 48 kredite) dhe I krahasueshem me shumicen e shkollave perendimore,  e po keshtu dhe  formimi teorik professional  ( 27 kredite)

 • Cikli i pare i studimeve 3 vjecare ne Inxhinieri  Hidroteknik arrin te pergatise nje inxhinier te nivelit te pare , I cili mund te mbuloje zbatimin e veprave te Inxhinierise Civile, Menaxhimin e veprave dhe Sistemeve Hidroteknike, te marre pjese ne grupe projektimi nen udheheqjen e projektuesve apo prane Studiove te projektimit.

Gjate ciklit te pare formimi teorik inxhinierik eshte I plote ( 78 kredite, ose 45 % te totalit) ,  e po keshtu dhe  formimi teorik professional  ( 44 kredite, ose 25 % te totalit)

  • Cikli i pare i studimeve 3 vjecare ne Inxhinieri  Mjedisi
  • Cikli i pare i studimeve 3 vjecare ne Inxhinieri Gjeodet arrin te pergatise nje specialist I larte , I cili eshte ne gjendje te punoje dhe te kryeje te gjitha punimet massive dhe kamerale  ne fushat e gjeodezise, topografise, fotogrametrise, hartografise apo sistemeve GIS.
         
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj