Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

Departamenti i Mekanikës së Strukturave

Diplomat
Diploma e nivelit te pare
Diploma e nivelit te dyte
Profilet

Planet mesimore jane te inkluduara ne ato te FIN.
Pranimi dhe regjistrimi
Pranimi dhe regjistrimi i Studenteve eshte sipas rregullures se FIN.

  1. Përbërësit e njësisë

Grupi Mesimor- Kerkimor i Mekanikes Inxhinierike
Grupi Mesimor- Kerkimor i Teorise se Strukturave
Grupi Mesimor – Kerkimor i Rezistences se Materialeve
Stafi mësimdhënës:
Stafi mësimdhënës për Departamentin e Mekanikës së Strukturave    14 vete.
Stafi mbështetës:
Stafi mbështetës për Departamentin e Mekanikës së Strukturave   3 vete      
Stafet administrativ:
Stafi administrativ për Departamentin e Mekanikës së Strukturave  1 laborant

 

 

 

 

Laboratori

Struktura

 

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj