Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

Departamenti i Arkitekturës dhe Urbanistikës Diplomat

 • Diplomë e Integruar  e Nivelit të Dytë (DIND) në Arkitekturë, Profili ARKITEKTURË
 • Diplomë e Integruar  e Nivelit të Dytë (DIND) në Arkitekturë,  Profili URBANISTIKË
 • Doktoraturë në ARKITEKTURË dhe URBANISTIKË (AU)
 • Projektim Arkitektonik
 • Projektim Urbanistik
 • Restaurim 

Departamenti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

 • Përbërësit e njësisë

  Grupi Mesimor – Kerkimor i  Projektimit Arkitektonik
  Grupi Mesimor – Kerkimor  i Grafikes
  Grupi Mesimor – Kerkimor i Baneses
  Grupi Mesimor – Kerkimor i Lendeve Teorike
  Grupi Mesimor – Kerkimor i Teknologjise se Arkitektures
  Grupi Mesimor – Kerkimor i Urbanistikes


  Stafi mësimdhënës:
  Stafi mësimdhënës për Departamentin e Arkitekturës dhe Urbanistikës 35vete
  Stafi mbështetës:
  Stafi mbështetës për Departamentin e Arkitekturës dhe Urbanistikës 40 vete
  Stafet administrativ:
  Stafi administrativ për Departamentin e Arkitekturës dhe Urbanistikës 2 laborant

 

 

Laboratori

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj