Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
Diplomat

  1. Seksioni i Fiziko – Kimisë dhe trajtimit të ujit
  2. Seksioni i energjisë

 Përbërësit e njësisë
Grupi Mesimor – Kerkimor i Fiziko-Kimise dhe Trajtimit te Ujit dhe te Mbeturinave
Grupi Mesimor – Kerkimor i Energjise te Rinovueshme dhe Ndotjeve nga Energjia
Stafi mësimdhënës:
Stafi mësimdhënës për Departamentin e Inxhinierisë së Mjedisit 
9 vete
Stafi mbështetës:
Stafi mbështetës për Departamentin e Inxhinierisë së Mjedisit 
17 vete
Stafet administrativ:
Stafi administrativ për Departamentin e Inxhinierisë së Mjedisit 
2 laborant

 

 

Laboratori

Struktura

 

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj