Misioni Historiku Dekani Zv.Dekani Keshilli i Fakultetit Keshilli i Profesoreve Legjislacioni Sigurimi i Cilesise Administrata
Arkitektures dhe Urbanistikes Konstruksioneve dhe Infrastruktures se Transportit Mekanikes se Strukturave Hidroteknikes dhe Hidraulikes Inxhinierise se Ambientit Gjeodezise
Bachelor Master Shkencor Doktoratura
Projekte Konferenca
Brenda vendit Jashte vendit
Jeta Studentore Orari i Mesimeve Orari i Provimeve Projekte


Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës


  DIPLOMAT
- Diplome e Nivelit te Pare: Bechalor Inxhinier Hidroteknik
- Diplome e Nivelit te Dyte: Master Inxhinier Hidroteknik
- Profili:Hidroteknik

Përbërësit e njësisë
Grupi Mesimor – Kerkimor i Hidraulikes
Grupi Mesimor – Kerkimor i Hidroteknikes
Stafi mësimdhënës:
Stafi mësimdhënës për Departamentin e Hidraulikës dhe Hidroteknikës
7 vete
Stafi mbështetës:
Stafi mbështetës për Departamentin e Hidraulikës dhe Hidroteknikës  
8 vete
Stafet administrativ:
Stafi administrativ për Departamentin e Hidraulikës dhe Hidroteknikës 
2 laborant

Organizata bashkepuntore

  1. Instituti i ujit, energjise dhe mjedisit (INEUM).
  2. Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore (AKBN).

 

 

Laboratori

Struktura

 

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.
Tel: 0355 4 22771 417    Tel/Fax :00355 2229 045.
Webmaster Erlin Imeraj